Olaines privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” Veselības 7, Olaine IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI stājas spēkā ar 2019.g 1. septembri Iestādes tālruņi : Vadītājas mob. tālr.- 29530664 Iestādes tālr. – 61112433 www.tavasaulite.lv ____________________________________________________________________

Vecākiem ir jāiepazīstas ar Iekšējās kārtības noteikumiem , un tie jāievēro.  Par Iekšējās kārtības noteikumu izmaiņām lemj Iestādes vadītāja. 1. Vispārīgie jautājumi Olaines privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” (turpmāk tekstā saukta – Iestāde)
Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk-Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 2 punktu, ,55. panta 8. punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 24.11.2009.noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.,5. un 6. punktu, Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, kā arī Iestādes Nolikumu.
1.1. Noteikumi nosaka: 1.1.1.bērnu, viņu vecāku/ aizbildņu (turpmāk-vecāki) un citu personu rīcību Iestādē un tās organizētajos pasākumos; 1.1.2.bērnu un vecāku tiesības ; 1.1.3.bērnu un vecāku pienākumus; 1.1.4.Iestādes darbības un izglītības procesa organizāciju; 1.1.6.kārtību, kādā reģistrē bērnu neierašanos Iestādē; 1.1.7.bērnu profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās palīdzības sniegšanas kārtību Iestādē; 1.1.8.darbinieku rīcību, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību; 1.1.9.fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtību Iestādē; 1.1.10. vispārīgos aizliegumus; 1.1.11. atbildību par Noteikumu neievērošanu; 1.1.12. kārtību, kādā bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem; 1.1.13. kārtību, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas; 1.1.14. Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtību; 1.1.15. informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietošanu Iestādē ; 1.1.16. citi noteikumi ; 1.2.Noteikumi ir saistoši bērniem, vecākiem un visiem Iestādes darbiniekiem. 2. Bērnu un vecāku tiesības 2.1.Bērniem ir tiesības: Bērnu tiesības nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības likums. 2.1.1. apgūt Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu latviešu mācībvalodā atbilstoši bērna vecumam kvalificētu pedagogu vadībā (programmas kods 01011111), mazākumtautības programmas kods ( 01011121) kā to nosaka Izglītības likums un Vispārējās izglītības likums; 2.1.2. saņemt valsts apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību; 2.1.3. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Iestādē un tās organizētajos pasākumos, aizsardzību no fiziskās, seksuālās un psihiskās vardarbības, kā arī psiholoģiski labvēlīgu vidi; 2.1.5. saņemt pilnvērtīgu uzturu; 2.1.6. izmantot Iestādes telpas un tikt nodrošinātam ar nepieciešamo metodisko bāzi un atbilstošu rotaļu vidi; 2.1.7. uz netraucētu mācību darbu nodarbībās un ārpus tām; 2.1.9. papildus pēcpusdienas cēlienā apmeklēt maksas pulciņus interešu izglītības programmās; 2.1.10.pārstāvēt Iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos u.c. 2.2. Vecākiem ir tiesības: Vecāku tiesības nosaka Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības likums. Saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par bērna apmācības procesa organizāciju, Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un attīstību; 2.2.3. iesaistīties ārpus nodarbību pasākumos; 2.2.4. saņemt konsultācijas par bērna attīstību un veselības aprūpi, ēdināšanu; 2.2.5. saņemt informāciju par bērna uzturēšanas maksas aprēķina kārtību un apjomu; 2.2.6. iepazīties ar iestādes dibinātāja (turpmāk tekstā - Dibinātājs) pieņemtajiem lēmumiem. 3. Bērnu un vecāku pienākumi 3.1. Bērnu pienākumi: Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam. 3.1.1. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai un apgūt pirmsskolas izglītības programmu; 3.1.2. atbilstoši savam vecumam kopt sevi, sargāt un rūpēties par savu veselību, drošību. 3.1.3. atbilstoši savam vecumam ievērot elementārās sadzīves un kulturālas uzvedības normas, kā arī savas grupas drošības un Iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem bērns viņam saprotami tiek iepazīstināts Iestādē un ģimenē; 3.1.4. ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, pieaugušajiem, darbiniekiem, vienaudžiem , sabiedrību, valsti, tās simboliem; 3.1.5. izmantojot savas tiesības neaizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses; 3.1.6. nekavējoties teikt pieaugušajam par gadījumiem, kad vienaudzis vai pieaugušais pret viņu izturas emocionāli vai fiziski vardarbīgi Iestādē vai ārpus tās; 3.1.7. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. 3.2. Vecāku pienākumi : Bērnu vecāki ir atbildīgi par to, lai viņu bērns iegūtu obligāto pirmsskolas izglītību. Vecāku pienākumus nosaka Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības likums. 3.2.1. pēc piedāvājuma par vietas nodrošinājumu saņemšanas Iestādei iesniegt /uzrādīt sekojošus dokumentus: • bērna medicīnisko karti (veidlapas forma 026/U); • izrakstu no medicīniskās kartes par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcīnām • (veidlapas forma 063/U); • uzrāda bērna dzimšanas apliecību; • medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem; • aizpildīt ziņu anketu – ar savu parakstu apliecinot sniegto ziņu patiesumu; • citus Iestādes dokumentus, kuri attiecas uz bērnu vai Iestādes darbību. 3.2.2. pēc bērna uzņemšanas slēgt Līgumu ar Iestādi, atbilstoši Dibinātāja noteiktajai formai; 3.2.3. sniegt precīzu informāciju par bērnu, savu dzīvesvietu un sakaru līdzekļiem. Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai. Vecāki ir atbildīgi par Iestādei sniegtajām ziņām, informāciju; 3.2.4. neizmantot un neizpaust viņam uzticētos vai citādā veidā iegūtos citu bērnu, vecāku un darbinieku noslēpumus, personu datus; 3.2.5 ziņu anketā norādīt personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no Iestādes. Savlaicīgi paziņot grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita persona. 3.2.6. iepazīties ar Iekšējās kārtības noteikumiem, ievērot tos; 3.2.7. nenodot durvju kodu, kuru iedevusi grupas skolotāja, kad bērns tiek izņemts no Iestādes, nepiederošām personām un bērniem. Nepieļaut, ka bērni izmanto durvju kodu, zvanu. Vecāks atbild par zaudējumiem, kas radušies viņa neatļautas rīcības rezultātā; 3.2.8. ieejot vai izejot no Iestādes, aizvērt durvis; 3.2.9. atvest bērnu uz Iestādi, nekādā ziņā nepalaižot vienu Iestādes teritorijā vai Iestādē, ievest viņu grupas telpās un nodot personīgi grupas skolotājai vai skolotājas palīgam. Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā grupas darbinieki neuzņemas atbildību par bērna dzīvību un drošību; 3.2.10. lai nodrošinātu bērna ēdināšanu un dalību nodarbībās, bērnu uz grupu atvest līdz plkst. 8.55; 3.2.11. neatļaut bērnu vest un izņemt no Iestādes personām jaunākām par 13 gadiem (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta 6.punkts); 3.2.12. bērnu uz Iestādi vest tīru, kārtīgu. Apģērbam un apaviem (sandales, kurpes ar nelielu papēdīti un siksniņām) jābūt ērtiem, atbilstošiem bērna augumam un laika apstākļiem. Rudens, ziemas sezonā nodrošināt ar maiņas apģērbu (cimdiem, zeķēm, biksēm), lai bērns varētu uzturēties svaigā gaisā un brīvi kustēties. Par bērna apģērbu, apaviem grupā, sporta un mūzikas nodarbībās, higiēnas piederumiem, sīkāk informē grupas skolotājas; LĪDZ 3 .gadu vecuma NEVILKT BODI , apģērbam ir jābūt ērti novelkamam uz uzvelkamam . LĪDZ 3 . gadu vecumam nevilkt pirkstaiņus . 3.2.13. bērnus, kuri nelieto podiņu, nodrošināt ar autiņbiksītēm un maināmu veļu; 3.2.14. raudzīties, lai bērna rotaslietas (auskari, piekariņi, gredzentiņi) nebūtu asi un neapdraudētu viņa un citu bērnu drošību; 3.2.15. nodrošināt ar personīgās higiēnas kopšanas līdzekļiem - ķemmi, zobu birsti, bērnu zobu pastu, vienreizējās lietošanas kabatlakatiņiem; 3.2.16. informēt grupas skolotājas par bērna veselības stāvokli pēc slimošanas vai traumas, ja bērnam piemērojamas īpašas prasības; 3.2.17. informēt grupas skolotājas, ja no rīta bērna pašsajūta, garastāvoklis vai uzvedība radījusi bažas; 3.2.18. par regulāru vēlāku bērna ierašanos brīdināt grupas skolotājas vai Vadītāju; 3.2.19. kopā ar grupas skolotājām saskaņoti un kopīgi sekmēt bērna attīstību un veikt izglītošanas un audzināšanas darbu; 3.2.20. iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā; 3.2.21. piedalīties grupas vecāku sapulcēs, pildīt vecāku sapulcēs pieņemtos lēmumus. Vecāku sapulcēs pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies; 3.2.22. piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus. Apmeklējot Iestādes pasākumus, kas notiek grupas telpās, izmantot maiņas apavus /čības, zeķes/ 3.2.23. respektēt/ievērot Iestādē noteiktā dienas režīma prasības; 3.2.24. ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sveicināties Iestādē un tās teritorijā, sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem - bērniem un pieaugušajiem; 3.2.25. saskarsmē ar bērnu un Iestādes darbiniekiem atturēties no žargona un lamu vārdu lietošanas, kliegšanas, lamāšanās; 3.2.26. bērna klātbūtnē nerisināt problēmjautājumus ar Iestādes darbiniekiem; 3.2.27. nekaunināt, nelamāt, neaizskart svešu bērnu, ja konstatēti gadījumi par bērnu nepieņemamu uzvedību vai rīcību, informēt darbiniekus; 3.2.28. ievērot tīrību un kārtību Iestādē un tās teritorijā, nemest papīrus, košļājamās gumijas, izsmēķus un citus atkritumus tam neparedzētās vietās; 3.2.29. saudzīgi izturēties pret citu bērnu, vecāku, Iestādes mantu un mācīt to bērnam. 3.2.30. neļaut bez atļaujas aiztikt un piesavināties bērnam nepiederošas lietas, priekšmetus u.c. Pievērst uzmanību svešām mantām, kuras bērns atnesis mājās, noskaidrot to piederību un atgriezt, nododot pēc piederības vai grupas darbiniekiem. Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā; 3.2.31. ievērot noteikumus, kas nodrošina sava bērna un apkārtējo bērnu drošību, pārbaudīt, ko bērns ņem līdzi uz Iestādi, pārbaudīt arī apģērba kabatas; 3.2.32. neļaut bērnam ņemt līdzi asus, cietus, plīstošus, ugunsnedrošus priekšmetus, rotaļlietas; 3.2.33. NEĻAUT nest uz grupu rotaļlietas ! Adaptācijas periodā ( ne ilgāk par diviem mēnešiem ) , var atļaut bērnam ņemt mīļmantiņu, krāsojamo grāmatu, pudelīti , grāmatu; 3.2.34. neļaut bērnam ņemt līdzi medikamentus, vitamīnus, dažādas tabletes; 3.2.35. neizvēlēties jubileju cienastam neveselīgas pārtikas preces (treknus konditorejas izstrādājumus, čipsus, dzērienus u.c.). Raudzīties, lai nebūtu notecējis realizācijas termiņš. 3.2.36. vakarā bērnu izņemt līdz plk 18.00 . Par kavēšanu bez brīdinājumā vairāk ka par 10 minūtēm līgumsods - 15 (piecpadsmit) eiro apmēra! Grupas darbinieki bērnu nodod personīgi vecākiem vai personai, kura ir norādīta ziņu anketā vai pilnvarota rakstiski. Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot bērnu personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī. Bērnam nekādā gadījumā nav atļauts vienam atstāt Iestādi, arī pēc rakstiska vai mutiska vecāku lūguma; 3.2.37. veikt maksājumu par bērna uzturēšanos Iestādē atbilstoši Līguma 2 punkta- „Norēķinu kārtība” nosacījumiem. Maksājumu izcenojumi tiek noteikti ar Dibinātāja lēmumu. 3.2.38. Atrašanās grupā bez saskaņošanas ar PPII” Saulīte’’ vadītāju (audzinātāju) ir aizliegta 4. Iestādes darbības un izglītības procesa organizācija 4.1. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Vispārējās izglītības likums, Izglītības likums, citi spēkā esošie likumi un normatīvie akti, kā arī Iestādes nolikums. 4.2. Iestādes darbības organizāciju nosaka Iestādes darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi. 4.3. Pirmsskolas izglītības saturu veido, ievērojot: 4.3.1. jaunākās pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas atziņas par pirmsskolas vecuma bērna attīstību un audzināšanu; 4.3.2. katra bērna individuālās īpatnības, psihiskās un fiziskās attīstības īpatnības; 4.3.3. bērna nacionālās īpatnības; 4.3.4. ikdienas saskarsmi ar ģimeni, apkārtējiem cilvēkiem, dabu, priekšmetisko pasauli, sabiedriskās dzīves norisēm; 4.3.5. saskarsmes, sadzīves un higiēnisko iemaņu apguves līmeni. 4.4. Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina: 4.4.1. individualitātes veidošanos; 4.4.2. garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību; 4.4.3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību; 4.4.4. saskarsmes spēju, emociju, jūtu, attieksmju veidošanos; 4.4.5. veselības nostiprināšanu; 4.4.6. psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības apguvei; 4.4.7. valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi. 4.5. Iestāde īsteno divas pirmsskolas izglītības programmas: 1) Nr. 010111111 valsts valodā. 2) Nr. 010111121 mazākumtautības programma 4.6. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 1.5 līdz 7 gadu vecumam. Pēc vacāku pieprasījuma līdz 1.5 gadam Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, saskaņā ar vecāku vēlmēm un psihologa/ģimenes ārsta atzinumu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 4.7. Grupu komplektēšana notiek visu gadu līdz tekoša gada martam, ja ir brīvas vietas. Mācību gada laikā atbrīvojušās bērnu vietas komplektē, ievērojot bērnu rindu atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai. 4.9. Vadītāja grupas komplektē pēc vecuma īpatnībām 4.10. Bērnu skaitu grupās nosaka Dibinātājs, atbilstoši normatīvajiem aktiem. 4.11. Iestāde strādā piecas darba dienas nedēļā no plkst. 7.00 līdz 18.00. Pirmssvētku dienās darba dienas ilgums tiek saīsināts par vienu stundu. Iestādes darba dienas organizāciju nosaka Iestādes Iekšējās kārtības noteikumi un Iestādes dienas režīms. 4.12. Rotaļnodarbības grupās sākas plkst. 9.20 4.13. Izglītības satura apguve Iestādē tiek organizēta atbilstoši jaunajiem vadlīnijām kompetenču izglītība 4.14. Priekšpusdienas un pēcpusdiena cēlienā, ja ļauj laika apstākļi, grupu skolotāju vadībā tiek organizētas pastaigas, rotaļas Iestādes teritorijā - āra laukumā vai pa izstrādātiem maršrutiem ārpus teritorijas. 4.15. Izglītības process Iestādē notiek saskaņā ar tematisko plānu, integrēto rotaļnodarbību sarakstu un dienas režīmu. 4.16. Bērniem, kuri apmeklē obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, integrēto rotaļnodarbību apmeklējums ir obligāts. 4.17. Pasākumu, pārgājienu/ekskursiju organizēšanas kārtība: 4.17.2. pasākumi, kurus organizē Iestāde un citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.), notiek ārpus nodarbību laika; 4.17.3. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, iestādes darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi un Vadītājas aicināti viesi; 4.17.4. vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar iepriekš minētajām drošības instrukcijām. Par bērnu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators, grupu darbinieki; 4.17.5.Iestādes organizētie pasākumi bērniem kopā ar vacākiem notiek līdz plkst. 18.00. 4.18. Mācību gada laikā tematiskajās nodarbībās bērni, atbilstoši vecumam, tiek iepazīstināti ar Drošības noteikumiem sniegta informācija par uzvedību Iestādē (grupas telpās, mūzikas/sporta zālē, koridoros, kāpņu telpās); grupu rotaļu laukumā; ugunsdrošību; ceļu satiksmes drošību; rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiem. 4.19. Bērnu dienas režīma un ēdināšanas organizēšanas kārtība: 4.19.1. dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecuma grupai, paredzot rotaļnodarbības, rotaļas, pastaigas un diendusas laiku. 4.19.2. bērnu ēdināšana ir trīs reiz diena atbilstoši MK noteikumiem Nr. 172. 2012.gada 13.martā 4.19.4. ēdināšanas laiki un nedēļas ēdienkarte izvietoti grupās uz informatīvā stenda vecākiem; 4.19.6. atbilstoši iespējām ar ārstniecisku uzturu tiek nodrošināti tie bērni, kuriem tas nepieciešams. 4.20. Grupu skolotājas pēc nepieciešamības vai vecāku pieprasījuma informē vecākus par mācību un audzināšanas rezultātiem, sociālajām iemaņām un prasmēm, bērna interesēm un veselības stāvokli, kā arī sniedz ieteikumus. 4.21. Sākot apmeklēt Iestādi, Vadītāja nodrošina Iestādes bērnu vecāku iepazīstināšanu ar Iestādes nolikumu un Noteikumiem. 4.22. Iestāde sadarbojas ar iestādēm un citām juridiskām, fiziskām personām, kas sniedz pakalpojumus vai citādi nodrošina Iestādes darbību. 4.23. Gadījumos, ja bērns patvaļīgi atstājis Iestādi, grupas darbinieki uzsāk meklēšanu, ziņo bērna vecākiem, ja nepieciešams - policijai. 5. Bērnu profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās palīdzības sniegšanas kārtība Iestādē 5.1. Gadījumā, ja bērnam ir iedzimtas slimības, bijušas smagas operācijas vai ir alerģiskas reakcijas uz medikamentiem, pārtiku, ziedputekšņiem, insektu kodumiem u.c., kas var apdraudēt bērna veselību un dzīvību, informēt Iestādes Vadītāju, pēc nepieciešamības grupu darbiniekus un ziņas norādīt Ziņu anketā. 5.2. Divas reizes mācību gadā medicīnas māsa veic antropometriskos mērījumus bērniem, kašķa un pedikulozes pārbaudi. 5.3. Iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli bērni. Slimus bērnus uz Iestādi vest aizliegts. 5.4. Infekcijas slimību pazīmes ar kurām bērns netiks pieņemts Iestādē : stipras iesnas, klepus, caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, konjunktivīts (strutojošs acu iekaisums), paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana). 5.5. Iestādi apmeklēt bērnam ar pedikulozi aizliegts! 5.6. Ja bērns saslimst Iestādē, medicīnas māsa vai grupas skolotāja nekavējoties informē vecākus. Ja nepieciešams bērns atrodas veselības punktā, kurā tiek nodrošināta nepārtraukta medicīnas māsas vai darbinieka uzraudzība līdz brīdim, kad ierodas vecāki. 5.7. Ja bērns guvis nelielu sadzīves traumu vai viņam iekodis kukainis (bite, lapsene) un nav apdraudēta bērna veselība un dzīvība, pirmo palīdzību sniedz Iestādē - traumas gūšanas vietā vai Iestādes veselības punktā. 5.8. Smagu traumu, pēkšņas saslimšanas vai alerģisku reakciju gadījumos, kad bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, medicīnas māsa vai grupu darbinieki nekavējoties ziņo bērna vecākiem un izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, un nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu bērnam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 5.9. Ērces konstatēšanas gadījumā grupu darbinieki nekavējoties informē vecākus, kopīgi vienojas par tālāku rīcību. 5.10. Grupas telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus. 5.11. Ja bērnam Iestādē nepieciešams lietot medikamentus (zāles, sīrupus), jāvēršas pie Iestādes Vadītājas. 6. Kārtība, kādā reģistrē bērnu neierašanos Iestādē 6.1. Ja bērns nevar ierasties Iestādē, vecāki (norādot bērna uzvārdu un grupu) par to informē laikā no plkst.7.00- 8.30 : 6.1.2. zvanot pa tālruni, nosūtot īsziņu uz grupās norādīto numuru; 6.1.3. par iepriekš plānotu kavējumu iesniedzot rakstveida iesniegumu skolotajai , kas adresēts Vadītājai. 6.3. Ja bērns nav ieradies Iestādē uz nodarbību sākumu un nav informācijas par neierašanās iemeslu, grupas skolotāja nekavējoties, bet ne vēlāk kā dienas laikā, telefoniski, mutvārdos, vai rakstveida sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu bērnu neierašanās iemeslu. 6.4. Ja bērns nav apmeklējis Iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ, vai arī, ja bērns ir slimojis ar normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju norādīto infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem Iestādes informēšanai par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā. 6.5. Pilnīgi aizpildīta ģimenes ārsta izziņa (iesniegšanai Iestādē) par bērna veselības stāvokli nepieciešama par katru kavēto slimības dienu. 6.6. Ja bērns Iestādi apmeklējis citu iemeslu dēļ, vecāks iesniedz iesniegumu norādot kavējuma iemeslus. 6.7. Ja bērns, kurš sasniedzis obligāto pirmsskolas izglītības programmas apguves vecumu vairāk kā trīs dienas nav apmeklējis Iestādi un Iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, Iestāde par to nekavējoties rakstveida vai elektroniskā veidā informē Olaines domes izglītības speciālistu, lai tas atbilstoši savai kompetencei koordinētu Iestādes neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas nepieciešams, informētu par bērnu sociālo dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei. 6.8. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, Iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 6.9. Katras grupas skolotājs ir atbildīgs par vecāku precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu. 7. Darbinieku rīcība, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību 7.1. Ja bērns Iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 7.1.1. grupas skolotāja tekošās dienas laikā informē vecākus par bērna uzvedību un fiksē notikušo; 7.1.2. grupas skolotāja tekošās dienas laikā informē arī citu problēmsituācijā iesaistīto bērnu vecākus ; 7.1.3. grupas skolotāja informē Vadītāju par bērna uzvedību un radušos problēmsituāciju. 7.2. Nepieciešamības gadījumā Vadītāja nodrošina bērnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, atrašanos citā telpā cita pedagoga, klātbūtnē Atrašanās citā telpā var ilgt līdz brīdim, kamēr bērns nomierinās vai ierodas vecāki. 7.3. Vadītāja vispirms telefoniski informē vecākus par bērna uzvedību un veic pārrunas klātienē, ja bērna uzvedība neuzlabojas vai vecāki nevēlas sadarboties, tad rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta bērna vecākiem informāciju par bērna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar Iestādi un speciālistiem. 7.4. Vadītāja rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar bērnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši bērna vajadzībām un situācijai. 7.5 Vadītājai ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā un saskarsmē. 7.6. Ja bērna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Iestādi un/vai pieaicinātajiem speciālistiem, Vadītāja informāciju nosūta atbilstošai iestādei 8. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtība Iestādē 8.1. Kārtība nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Iestādē ,kas izdota saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Civillikuma, Bērnu tiesību aizsardzības likumu. un ir saistoša Iestādes darbiniekiem, vecākiem un trešajām personām, kas vēlas veikt minētās darbības Iestādē. 8.2. Bērnu fotogrāfiju (attēlu) izmantošana ar/bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu Iestādes informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, avīzē, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai kā citādi ir pieļaujama ar vecāku rakstisku piekrišanu, kuru vecāks ar parakstu apliecinājis APLIECINĀJUMĀ „Par foto, video izvietošanu publiskā vidē”. Jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ievērojot visas bērnu tiesības un apstrādes principus. 8.3. Iestādes darbiniekiem nav atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas, video, ja vecāks APLIECINĀJUMĀ nav devis savu piekrišanu. 8.4. Iestādes darbiniekiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem: 9.4.1, ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa – nodarbības, pasākuma - analīzei, 8.6. Bērnu vecākiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupu vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar grupas skolotāju vai Vadītāju: 8.6.1. personiskām vajadzībām, 8.6.2. grupas vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies vecāku sapulcē. 8.7. Citām personām atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar Vadītājas atļauju un rakstisku bērnu vecāku piekrišanu. Bērnu vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju. 8.8. Aizliegts fotografēt bērnus neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus. 8.9. Iestādes darbiniekiem nav atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas sociālajos tīklos bez vecāku piekrišanas. 8.10 Iestādes mājas lapas administrēšanu veic ar Iestādes Vadītājas rīkojumu nozīmēti Iestādes darbinieki, kuri atbild par fotogrāfiju ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem. 9. Vispārīgie aizliegumi. 9.1. Iestādē un tās teritorijā trokšņot, klaigāt, lietot necenzētus vārdus un izteicienus, uzvesties vardarbīgi (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus, vecākus un Iestādes darbiniekus), huligāniski. 9.2. Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, pārtikas produktus (darbiniekiem tikai norādītās vietās) un medikamentus. 9.3. Nepieļaut savu mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos Iestādes teritorijā. 9.4. Iestādes teritorijā braukt ar velosipēdu, skrituļslidām. 9.5. Aiztikt, bojāt vai piesavināties Iestādes vai citu personīgās mantas. 9.7. Atrasties Iestādes teritorijā pēc Iestādes darba laika beigām. 10. Atbildība par Noteikumu neievērošanu 10.1. Noteikumu ievērošana ir obligāta. 10.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā: 10.2.1. grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu; 10.2.2. grupas skolotāja vai Vadītāja var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem; 10.3. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Vadītājai. 10.4. Jautājumu var izskatīt individuālās pārrunās : 10.4.1. grupas skolotājai ar vecākiem; 10.4.2. Vadītājai kopā ar grupas skolotāju un vecākiem; 10.4.3. grupas vecāku sapulcē; 10.4.4. Iestādes pedagoģiskajā sēdē. 10.5. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem pret bērnu, Iestāde sazinās ar vecākiem un ziņo tiesībsargājošām iestādēm. 11. Kārtība, kādā bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem 11.1. Pēc bērna uzņemšanas Iestādē vecāki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar savu parakstu reģistrācijas žurnālā. 11.2. Ar Noteikumiem var iepazīties Iestādes mājas lapā www.tavasaulite.lv 11.3. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas sapulces protokolā. 11.4 Mācību gada laikā pirms Iestāde rīko vai bērni apmeklē kādu pasākumu, grupu skolotājas ar bērniem pārrunā Grupu drošības noteikumus pasākumā. 11.5. Pirms došanās ārpus Iestādes teritorijas, ekskursijās, pārgājienos grupu skolotājas pārrunā ar bērniem, nepieciešamības gadījumā ari ar vecākiem par kārtību šo pasākumu laikā. Pirms ekskursijas/pārgājiena grupas skolotājas kā atbildīgās personas aizpilda pieteikumu ekskursijai/pārgājienam, kuru paraksta vecāks. 12. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas 12.1. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, bērni un vecāki. 12.2. Iestādei nepiederošas personas- apmeklētāji. 12.3 Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi. 12.4. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi slēgt Līgumu ar Iestādi par bērna uzņemšanu, vai cita iemesla dēļ, vēršas pie Vadītājas darba laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku. 12.5. Apmeklētāju pārvietošanās Iestādē pieļaujama tikai darbinieka pavadībā apmeklējumu saskaņojot ar Iestādes Vadītāju. Darbinieks pavada apmeklētāju pie Vadītājas vai uz bērnu grupu. 13. Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtība 13.1. Noteikumus izstrādā un apstiprina Vadītāja saskaņojot ar Dibinātāju. 13.2. Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc Dibinātāja, Vadītājas, Iestādes darbinieku priekšlikuma. Grozījumus Noteikumos apstiprina Vadītāja. 14. Operatīvo dienestu izsaukšanas kārtības izvietošana Iestādē 14.1. Katrs Iestādes darbinieks ir atbildīgs par bērnu drošību ārkārtas situācijās. 14.2. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota katrā grupā uz vecāku informācijas stendiem un katrā grupā pie sienas. 15. Citi noteikumi 15.1. Iestāde savā darbībā ievēro normatīvajos aktos noteiktās sanitāri higiēniskās normas un noteikumus. 15.2. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības ugunsdrošības, elektrodrošības, darba drošības un aizsardzības jautājumos. 15.3. Lai nodrošinātu bērnu profilaktisko veselības aprūpi un sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību Iestādē izveidots un darbojas veselības punkts, kura darbu organizē un vada Iestādes Vadītāja. 16.. Šie Noteikumi sastādīti uz 17 lpp. un stājas spēkā 2019.gada 02.septembrī